ברה זכרמ תבישי
Yeshivat Mercaz HaRav


ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ןרמ
ל"צז הבישיה שאר ןרמ


ד"סב

תב הקבר אזיר תינברה ומאלו ל"צז ברה ןרמ ויבאל א"נרת תנש רדסה לילב דלונ ונבר
ודיחי ונב היהו למייזב דלונ ונבר .ת"רדאה לש ומואת ויחא ץיבוניבר הדוהי יבצ ברה
ופי ברכ ברה ןרמ לבקתנ הבש ,ופיל ומאו ויבא םע ועיגה ונבר .ל"צז ברה ןרמ לש
םויה :ונבר רמא הז םוי לע .ד"סרת רייא ח"כ היה ופיל םעיגה ךיראת .תובשומהו
.ר"דסת תנשב -ונשדק ייח ץראל ל"צז ברה ר"ומאא םע וניתולע םוי -רייא ח"כ לודגה
ו"סרת תנשב .םיבושח םינבר דוע לצא דמלש ףא ,ויבא יפמ היה ונבר לש ודומיל רקיע
הובגה רועישה ידימלת לע הנמנ ונבר ."םייח תרות" תבישיב דומלל םילשוריל הלע
.ןייטשפא חרז ג"הרה הבישיה שאר לע דאמ בבחתנו ,ריעצה וליג ףא לע הבישיב
בקעי ברה ןרמ םע אמייק רב רשק רשקתנ ,ופיל ויבא תיבל םינש רפסמ רחאל רזחשכ
.ל"צז פ"לרח השמ

תבש" רפסה תא ךרע ונבר .ברה ןרמ יבתכ תכירעב קוסעל ונבר ליחתה וז הפוקתב
תוברתה" ץבוק תא סבח לארשי 'ר םע דחי רואל איצוה ןכו ,(ע"רת תנש) "ץראה
לע םילטומ ויהש רוביצה ינינע לכב ויבאל עייס ןבומכו .(ג"ערת תנש) "תילארשיה
.תובשומהו ופי לש הברכ ויפתכ

לש היתונויערל םברקל ידכ הרות ילודג םע שגפהל א"פרת תנשב ל"וחל אצי ונבר
תייחת לש השודקה הדובעל לארשי ללכ יקלח לכ תא איבהל" -"םילשורי לגד" תעונת
הפוריא יבחרב םיר"ומדאו םינבר ,הרות ילודג םע שגפנ אוה ."ץראה ןיינבו המואה
.תודידיו הבהא ירשקב םהמ םיבר םע רשקנ הרות לש ןתמו אשמ ךותמו ,תיחרזמה
ודצלשכ ,הבישיה שארב דמוע ל"צז ברה ןרמשכ ,ברה זכרמ תבישי הדסונ ג"פרת תנשב
ך"נתב םירועיש ןתנש ונבר ןבומכו ,ילארא קחצי ג"הרה ,ריזנה ברה ,פ"לרח מ"ירגה
.הבישיב ינחורה להנמכ םג שמיש אוה .הנומאבו

.לארשיל םתלעהו היסורמ הבישי ינב תלצהל רסמתה ונבר ג"צרת -ט"פרת םינשב
תכירעל הנושארבו שארב ונבר רסמתה (ה"צרת לולא 'ג) ל"צז ברה ןרמ תריטפ רחאל
דחיב .ותוקלתסה ינפל תוקד רפסמ ויבא ןרמ ידי לע הוטצנש יפכ ,םיבתכה תאצוהו
.הבישיב תועיבקב דמלל ךישמהש םירועיש םע

תושאר לוע לכ תא ונבר וילע לביק ,ל"צז פ"לרח מ"ירגה רטפנשכ ,ב"ישת תנשב
.הבישיה

הבישיל ונמזו ויתוחוכ תיברמ תא שידקה ונבר ,םינורחאה וייח תונש דעו ,וז הנשמ
,שממ תינחור הכפהמל איבה ונבר ולא םינשב .ל"צז ברה ןרמ יבתכ תאצוה ךשמהלו
ולא םידימלת .ברה זכרמ תבישיב הרות לש רצבמ ואצמ שדחה בושיה יריעצשכ
ידימלת לש תורוד לש לודיגל ואיבהו ,םינברו תובישי ישארכ הרות תצברהב וכישמה
תא הליחתה הבישיה ותגהנה תחתו וימיב .לארשי יריעצ ברקמ םימש יאריו םימכח
.םויה דע ה"ב הכישממש ,תשדוחמה התחירפ

ט"י רומזמ" :םשב םסרפתנש אשמה תא ונבר אשנ ז"כשת תואמצעה םוי תדועסב
סחיתהל שי םהיפ לעש םיינרותה תודוסיה תא ונבר ראיב הז אשמב ."לארשי תנידמל
תא ונבר ארק הז אשמב .הלואגה יכלהמב תודוסי ראיב ןכו ,התמקהלו הנידמל
םכשה ןכיהו !?הז תא םיחכוש ונחאה - ונלש ןורבח אופיא ,ןכ" :תמסרופמה ותאירק
'ד לכ ,בגרו בגר לכ ,אוה ונלש - ןדריה רבע לכו !?ןחכשנה - היא ,ונלש וחיריו ,ונלש
לע וליפא רתוול ונידיבה - 'ה ץראל םיכיישה המדא תרבכו ץרא לבח לכ ,תומא
"!?ןהמ דחא רטמילימ

תשש תמחלמ הלחה רייאב ו"כ םויב יכ ,האובנ וב הקרזנש ימכ ורמאנ ולא וירבד
.הכורא הכ הפוקת םהמ םיקתונמ ונייהש םיבר ץרא ילבחל ונתוא הריזחהש םימיה
ןעמל תירוביצה ותוליעפ לש תודוסיה םג וויה הוצמ תדועס התואב ורמאנש וירבד
.וייח ףוס דעו םימי םתואמ ץראה תומלש

א"צה תנשב ,ב"משת םיזרפד םירופ ,רדאב ד"י םויב הלעמ לש הבישיל שקבתנ ונבר
.וייחל

ידי לע אציש "יתביתנל רוא" רפס ףוסב אוצמל רשפא ונבר ייח לע םיפסונ םיטרפ
.יקסנולק רסיא ברהו רנייטש םייח ברה וידימלת

ונבר לש וטע ירפמ םירמאמ ץבוק ."ונבר לש ויתונויגה יעובמ" ליכמ הז רפס
.(ח"ב) "לארשי תוביתנל"ב ומסרפתנ