ברה זכרמ תבישי
Yeshivat Mercaz HaRav


ל"צז ילארשי לואש ברה
ל"צז הבישיה שאר


ד"סב

ברה ויבאל קצולסב ט"סרת זומתב ה"כב דלונ ל"צז ילארשי לואש ברה ןואגה ןרמ
לע תוומל אפק םש ריביסל הלגוהש ,בונדיוק לש הבר םימיל ,ד"יה טילעאזיא ןימינב
.םשה שודיק

ךשמב הבישיב דמל אל תונוטלשה תוריזג ללגב .שממ שפנ תוריסמב דמל ילארשי ברה
.הדיקשבו הדמתהב תע לכב דמל ךא ,תובר םינש

ברהו ןומולס דוד ברה) וירבחמ םינש םע דחיב הינלופל היסורמ לובגה תא בנג ברה
ברה ןרמ ידי לע וחלשנש הילע ירושיא תרזעב קר .ורסאנ םה םש .(ימדש םהרבא
.לארשי ץראל תולעל וכזו ולצינ ,ל"צז הדוהי יבצ ברה לש ותוברעתהב ,ל"צז
ןיזנח דוד ברה םע דחיב) השולשה ןיב היה אוה .ברה זכרמ תבישיב ברה דמל םילשוריב
רועישה תא םהינפל רמא ברה ןרמש ךכל וכזש (א"טילש ינושרג הדוהי ברהו א"טילש
ברה ןרמלו ל"צז ברה ןרמל ברוקמ תויהל הכז ילארשי ברה .הבישיב ותוא רמאש ינפל
ברה תוקלתסה רחאל הבישיה תושארב דמעש ,ל"צז פ"לרח השמ בקעי

היהש ,פ"לרח השמ בקעי ברה םינואגה ידי לע םימכח תכימסב ךמסוה ילארשי ברה
.סמלק בקעי ברהו ,רצלמ ןמלז רסיא ברה ,ובר רומאכ

רוריב לש הלודגה הדובעב ליחתה םש .ה"ארה רפכ תונברב שמשל רחבנ צ"חרת תנשב
,יאלקח קשמ ינינעב קרפה לע ודמעש תובר תולאש ןכו ,ץראב תויולתה תוכלה לכ
,ולא םיאשונ לכב הברה ותואיקבב ינברה םלועה לכב עדונ אוה .תבשב הבילח ומכ
.ולש הקיספה תלוכיבו

לש וכרועכו בתכש םיבר םירמאמב ,הנידמ תוכלה רוריבב קסעתה םג ברה וז הפוקתב
.רודה ילודגמ םיבר וב ופתתשהש ינרות ץבוק ,"הנידמהו הרותה"
"הדמח ץרא" וירפס לש דוסיה תא וויה בתכש םיברה םירמאמה ןכו ,ולא הכלה יקספ
."ינימיה דומע"ו

ידיל אבש יפכ ,לארשי תבשחמב תובר תויגוס רודיסב קסעש ןושארה היה םג ברה
ןכו ,אלפומה רדסה יוטיב ידיל אב םש םג ."לארשי תבשחמב םיקרפ" ורפסב יוטיב
ףוסבש "תורוקמה ילושב" וירבדב רקיעב ,ךבוסמ ןינע לכ לש וקמועל עיגהל תלוכיה
.אשונ לכ

ןהכל הנמתנ ה"כשת תנשבו .תישארה תונברה תצעומב רבח תויהל רחבנ ב"ישת תנשב
הבישיל רזח ברה ל"צז הדוהי יבצ ברה ןרמ תשקב יפ לע .לודגה ינברה ןידה תיבב
דע ,הנש ו"ל ךשמב ורמאנ ולא םירועיש .ישימח םוי לכ עובק ןפואב יללכ רועיש רמאו
.ותוקלתסה ינפל םישדח השלש

ל"צז ילארשי ברה ר"ומ דמע ,ל"צז הדוהי יבצ ברה ןרמ לש ותוקלתסה רחאל
.א"טילש אריפש אנהכ הנקלא םהרבא ברה ר"ומ דצל הבישיה תושארב

ילארשי ברה ר"ומ ,ה"נשת ןסינ שדוח שאר ברע ,הבישיב רמאש ןורחא רועיש ףוסב
.הרותב תולעלו דומלל וכישמת םתא רמאו ,םידימלתהמ דרפנ

ט"י "ךל-חלש" תשרפ שדוק תבש םויב קלתסה ל"צז ילארשי לואש ברה ןואגה ר"ומ
.ה"נשת ןויס

ןכו ,"לואש יטפשמ" ,"ןימינב תווח" םג רואל אצי ,ליעל ורכזוהש םירפסה דבלמ
.דעומ ימיב אשנש תושרדו תוחיש ירפס