ברה זכרמ תבישי
Yeshivat Mercaz HaRav


קוק-ןנער ןתנ םולש ברה
הבישיה להנמו ,האישנ יבד אנתח


ד"סב

זעלא בקעי 'ר ויבאל ס"רת א"נמ ו"כב דלונ ,םלוכל עודי היהש יפכ ,ןתנ 'ר
.ץיבושריה-ןנער

ףסוי ג"הרה לש ויתוחישמ תומישר וידיב ורמשנו ,'זיבונופ תבישיב דמל ותוריעצב
עימשהו הבישיב רקיבש גירווטמ ןואגה לש רועישו ,'זיבונופ תבישי שאר ,ל"צז ןמנהכ
תבישיב ןתנ 'ר דמל ןכמ רחאל .םינש רחאל ומסרפתנ ולא תומישר .רועיש הב
.הקדובלס

הליחתב .הלק התיה אל םילשוריב ותטילק .לארשי ץראל ןתנ 'ר הלע ד"פרת תנשב
.םירעש האמב בקעי תועושי תבישיב לספס לע ןושיל ץלאנ אוהו ,גג תרוק ול התיה אל
לצא הבישיב ותולעתה םע דחי .ל"צז ריזנה ברה לש ותיבב רדחב רודל רבע ןכמ רחאל
הכז אוה ,ונל עודיה יפל .ריזנה ברה םע דחוימ דומיל םג עבק אוה ,ל"צז ברה ןרמ
דוסי ירפס ינש ,המכח יחתפ ח"לק ןכו ,הרוא ירעש תא רתיה ןיב ריזנה ברה םע דומלל
תינברה ,ל"צז ברה ןרמ לש ותב םע ןיסוריא ול עצוה ריזנה ברה תיבב םש .הלבקב
רבדמל ולש תודדובתה עסמב ותוא תוולל ןתנ 'רב ריזנה ברה רחב ףאו .םירמ היתב
ורבד ,'ה רבד יוליגו שדוקה חור שקבמה שפנו חורו בל ךופשלו חושל" ידכ ,הדוהי
.ריזנה לש ונושלכ "....שממ

קוק ברה ןרממ לביקש המ לע ססובמ ןתנ 'ר לש ינחורה ומלוע ןינב היה לכמ רתוי ךא
.ויפ ירמא לכ יתעלב ,ול ילוכ יתרסמתה ,וינפ לבקל וניכזו תעה אב..." :בתכ ןכו .ל"צז
תוברקתהב ,הדיקשב יתדמל .ויכרד לכ לע תוקחתהל רשפאש המכ דע יתלדתשה
םגו ,ימצעב יתשגרה ךכ .יתמשנ לכ הוורמו יבל יתלד חתופ ,יחור ייח ןתונל תורסמתהו
".תיללכה יתוהמ התיה וז .הז תא יב וריכה יעדויו ירומ

,ברה תדוקפ יפ לע ,היה ויאושינ ינפל דועו ,ודימלת תולדגב בטיה ריכה ל"צז ברה
היה אל ברהשכ הבישיב תישילש הדועסב החיש רמול ברה ןרמ לש ומוקמ אלממ
.םילשוריב

ישעמה לוהינהו לועה לכ לטוה ,ה"צרת לולא 'גב ל"צז ברה ןרמ לש ותוקלתסה רחאל
וילגר תא תתיכ ןתנ 'רו ,םידימלתל לכוא היה אלש םינש ויה .ןתנ 'ר לש ומכש לע
ןתנ 'ר לש ותריד .הבישיה ידימלת לש םתחוורו םמולשל גואדל ידכ םוקמל םוקממ
אטבתמ היה ןתנ 'ר) .תויטרפ לכ ול התיה אלו ,הבישיה לש ןינבב ,ברה תיבב התיה
ולפיטו ורסמתה ,םירמ היתב תינברה םע דחיב ,אוה (.הנטק הרידה לבא ,לודג ןינבהש
.ישיא ןפואב הבישיה ינבמ דחא לכ לש םהיתויעבב

הליפתה רחאל תוינשמ רועיש :םרדסכ םירועיש תרימאב ךישמה ןתנ 'ר ,ךכ ידכ ךותו
'מגב םירועיש ןכו .ל"צז ברה לש וכרד תא ךישמה םהבש ,תשילש הדועסב החישו
רמאנ לכה .ןתנ 'ר לש ודוחי בטיה רכינ וירועיש לכב .הבישיב תדמלנה תכסמב
הבישיל עיגמ ןתנ 'ר היה ,ויתולחמ תונשב םג .החצו הרורב הפשב ,רוציקבו תויצמתב
הרותב שמתשהל רוסא :רמא ךכו .החמשו ךויח ךות ,וישודיח תא רמואו ינש ימיב
השענ הז ,בוט םישיגרמ ה"בו ,האפרמ הרותה שא ,הרות םירמואשכ לבא .האופרכ
.רתומ הזו אליממ

חפיתה,תרחמל המייקתהש ,ותיולה תעשב .ב"לשת ,לודגה תבשב קלתסה ןתנ 'ר
םויב ,םיכאלמה ךופטח ךיא ,ןתנ 'ר ןתנ 'ר יוה" :הכורא העש הדוהי יבצ ברה ונרומ
םש ךל םיענ המכ !ךל בוט המכ ....ביבחה ,קידצה ,ונלש ,ןתנ 'ר ןתנ 'ר יוה .שדוק תבש
"....ל"ז אבא תא שוגפת םש !....הלעמל

'ב) "ןנער ןמשב" רפסב אוצמל ןתינ ותרות ירבד ןכו ל"צז ןתנ 'ר לע םיפסונ םיטרפ
גישהל ןתינ .ן"שת תנשב א"טילש אריפש ןויצ-ןב ברה תכירעב ורכזל אציש ,(םיקלח
.הבישיה ךרד ולא םירפס