ברה זכרמ תבישי
Yeshivat Mercaz HaRav


ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ןרמ


HaRav A.Y. Kook

ד"סב

לע תורפוסמ תובר תודגא .אטילבש הויירג הרייעב ה"כרת לולא ז"טב דלונ ל"צז ברה ןרמ
,דאמ וילע הביבח התיהש וז הפיכו ,ישמ המוקר ךרה דליכ ול התיה הפיכ .ותודלי ימי
היה ושאר לעמ הפיכה הלפנ ותנשב רשאכ הלילבו ,ושארמ הלילח טומשת אלש אוה רהזנ
.ושאר לע התוא שבוחו דימ ץיקמ

יכבב דליה ץרפ דומילה תליחתב הנהו "תיב ףלא" דומלל רדחל אבוה שלש ליגב
,אבאכ םילודג םירפסב דומלל הצור ינא :הנוע אוה ?הכוב התא עודמ ותוא םילאוששכ
הצור ינא הלאכ םירפסב :רמואו ןוראה ןמ ארמג איצומ ,םירפסה ןוראל ץר אוהו
םירפסב דומלל לכוי תונטקה תויתואה דומיל ידי לע ךאש ול וריבסהשכ קרו ...דומלל
.דליה תא עיגרהל וחילצה ,םילודג

םיאצוי םידליהשכו ,לארשי ץראל הבהא הלגמ אוה תונושארה וייח תונשב רבכ
דעוצ אוהו ,םמכש לע םלימרתשכ ,םירוטב םתוא דימעמ אוה ,רצחב קחשל "הקספה"ב
!לאשי ץראל :הלהקמב בישמ םמע דחיו ?םידעוצ ונא ןאל :לוקב לאושו םשארב
איחי ןוד רזעילא יבר לצא הרות דומלל עסנ ,ולש הווצמ רבה תגיגח תא דליה גגחש רחאל
תוליל ינשש טילחה דחא םוי ,האלפומ הדמתה תולגל רענה לחה ןאכ .ןיצול הרייעה בר
ותיא דמליש רבח אצמו שפיח .רחשה תולע דע הרותב קוסעיו הלילה לכ רע היהי עובשב
ול רמואו ורבחל קחצי םהרבא רענה הנופ ,תרחואמ העשב ,תולילה דחאבו ,ולא תולילב
לכ תא ,ונלש הרותה דומילב - התע םימייקמ דבלב ונינש יכ ןכתי ?תעדיה " :ישירח לוקב
םיינזאמה לכ תא םיעירכמ ,םינטק םידלי ינש - ונלש הרותה ירבד ילוא ...ולוכ םלועה
"...תוכזל םלועה לש

,הלילה תוצחב תורמגה תא םירבחה ינש םירגוס ויה "םירצמה ןיב" לש תועובש תשלשב
דירומו יכבב ולוק ןתונ היה קחצי םהרבא ."תוצח ןוקית" םיכרועו םהילענ תא םיצלוח
ץראל ויעוגעג זא רבכ ויה םילודג הכ לארשי ץראמ תולגהו שדקמה תיב ןברוח לע תועמד
...המילשה הלואגלו לארשי

לש תודוסי לביק ונממו קסניוודמ ןבואר 'ר ןואגה לצא דמל ,עדונש יפכ ,הויירגמ יוליעה
.וייח לכ ךשמב ברה ןרמ לש ודומיל יכרדמ ינמיסמ דחא וויהש דומילה תורשי
תוקדצב םגו הקומע תונדמלב םג ןייטצה ,תמסרופמה ןי'זולוו תבישיב דומלל רבע רשאכ
דימלתהש ,ןי'זולוומ ב"יצנה - ל"צז ןילרב הדוהי יבצ ילתפנ יבר ,הבישיה שארו הרוהט
."הזכ רוחב ןי'זולוו התאר אל תובר םינש הז :וילע רמא ,וב קובד היה ריעצה
דמול היה ומויב םוי ידימו הממיב תועש הרשע הנומש ךשמב וידומיל לע דקש ןי'זולווב
הרואלש הרונמה לעש ואצמו וירחא וקדב .םיקסופו םישרפמ םע ארמג יפד תורשע ןויעב
."דימת ידגנל 'ה יתיוש" :בותכ היה תולילב דמל אוה

הרות דמול אוה וז ןושלב .רתויב וילע התיה הביבח ,שדוקה ןושל - תירבעה ןושל
יאדובו .שדוקה תפשב החישה " :זא רמול היה גהונ .לארשי ידעומו תותבשב חחושמו
".המשנה תא שדקל איה תלגוסמ ,הרות הב םידמולשכ

- ותוישיא לע םמתוח ועיבטהש םידומיל - ן'יזולוו תבישיב םידומיל לש יצחו הנש ירחא
ריעה לש הבר ,םימואת -ץיבוניבר דוד והילא יבר ,ת"רדאה ןואגה לש ותבל אשינ אוה
ק"היע לש הברכ ןהיכ ,ןכמ רחאלו רימ הבר תויהל דיתעש ימ ,אטילבש 'זבינופ הלודגה
,ךכו רחשה תולעב םוי לכ הליחתה וז העש .ונתוח םע דומיל תעש ול עבק אוה .םילשורי
התייה תובר םימעפו לודגה ונתוח םע דומילב עוקש היה ,ןיליפתב רתכומו תילטב ףוטע
.תירחש תליפת לש הנמז עיגה יכ םריכזהל תינברה האב

היה רבכש ,ברה ,םילשוריב ת"רדאה ןואגה לש ותריטפ רחאלו ,וימחב קובד היה ברה
.ונתוח תודלותל תונויערו ןורכז יקרפ ובו ,"רקיה רדא" רפס בתכ תובשומהו ופי לש הבר
תנשב לביק ל"צז "םייח ץפח"ה לעב תעפשהבש ירה תונבר תרשמב ץפח אלש תורמל
םש ןהיכ םינש עבשו (שלשו םירשע ןב ותויהב) למייז ריעב תונברה תרשמ תא ח"מרת
"ראפ שבח" ורפס תא ןכו ל"זח תודגא לע "ה"יא ןיע" ורפס תא בותכל לחה וז ריעב .ברכ
םיברה תא תוכזל םוקמל םוקממ וילגר תתיכ םג ברה .ןיליפת תוצמ םויק קודקד לע
ישודיח ובו ,םירפוס ירוטיע םשב ינרות תע בתכ איצוה םג אוה .התכלהכ וז הוצמ םויקב
.ןמזה ילודג לש הרות

הז דיקפתב .קסיוב ריעה לש תונברה תרשמל לבקתנ םישולש ןב ותויהב ה"נרת תנשב
.ןויצ יבבוח ינושארמ ,ל"צז גרבשילא יכדרמ יבר לבוקמה ןואגה לש ומוקמ תא אלימ
וק תא רבכ םיאור הב " ותוימואלו לארשי תדועת" הלודגה ותסמ תא בתכ וז ריעב
.לארשי תרותמ תעבונה ותוימואל תוהמו לארשי םע ,לארשי ץרא תודוא ותבשחמ
לש הבר תרטע תא לבקל ול ועיצה רשאכש דע םילודג הכ ויה לארשי ץראל ותביחו ויעוגעג
.םבזעי אלש קסיוב תליהק ישנא לש םהיתורצפה תורמל תאזו דימ םיכסה ופי
לבקתהו ופיל עיגה ד"סרת רייא ח"כ םויבו י"אל אצי קסיוב ידוהימ תשגרמ הדירפ רחאל
יברעמה לתוכב רקיב םילשוריל הלע ואוב רחאל דימ ,ויגיהנמו רוביצה י"ע תובהלתהב
.הימכחו םילשורי ילודג ינפב "הברוחה" תסנכה תיבב שרדו

הבשוממ רבע אוה .לארשי ץראב םסרפתהל לחה ,זא ויוניכ היה הז - "ופימ ברה "
אוה .םיבשיתמה תובבל תא םמיחו לארשי ץראו לארשי תרות לע םירבד אשנ ,הבשומל
,ץראה יבושיב ןשיה בושיה ינבר זא וכרעש םסרופמה "הבושתה עסמ" שארב דמע םג
עודמ לאשנ רשאכ .לארשי ידליל הרות דומילו תבשה תרימש ,תורשכה ןעמל תובר ולעפו
לשכאש בטומ " בישה תווצמו הרות תרימשמ וקחרתהש ולאכ םג ברקמו בהוא אוה
םניח תאנש ןוועב ברח שדקמה תיב .םניח תאנשב הלילח לשכאש רשאמ ,םניח תבהאב
"...םניח תבהא והער תא שיא בוהאל דמלנ רשאכ קר הנבי אוהו

ץראב תויולתה תווצמל תועגונה תולאשה לכב םיקסופה שאר היה ל"צז קוק ברה
.ויתוערכהו ויתוקיספ תא ולבקו םהידי תא םילשורי ילודג לכ וכמס וילעו .זא וררועתש
התיהש הריכמה רתיהו הטימש יניניעב "ץראה תבש" עודיה ורפס תא בתכ אוה ןאכ
.בושיה תלצה ךרוצל רבכמ הגוהנ

ןמזוהש רחאל תאזו הפוריאב ההש ד"ערת תנשב הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ רשאכ
ט"ס ריעב ההש המחלמה תעב ,הינמרגב "לארשי תדוגא" לש דוסיה תדיעוב ףתתשהל
האר רשאכ י"א ידוהיל ילכלכ עויס ןוגראלו ריעה ידוהיל ונמזמ שידקה ץיוושב ןלאג
.ןודנולב "תדה יקיזחמ" תלהק ברכ שמשל םיכסה לארשי ץראל רוזחל לוכי וניאש
הזוח קוק ברהו לארשי ץראב ימואל תיבל םידוהיה תוכז לע רופלב תרהצה ימי םימיה
לעופ קוק ברה ,בגא .האבו הברקה הלואגה תורוא ..."םיצצונתמה םישדחה תורואה" תא
תחימצ לש דעצה תישאר" הב האר אוהש רופלב תרהצה ןעמל תצרמנ הרוצב ןודנולב זא
.(ל"ק 'מע 'ג ה"יארה תורגא) "לארשי תעושי ןרק

לש הברכ ןהכל םילשורימ דסחהו הרותה תודסומ לכמ השירדו הנמזה לביק אוה ןודנולב
לש הברכ םעפה - ט"ערת תנשב לארשי ץראל בוש עיגה םיטבלו םיסוסיה רחאלו םילשורי
.םילשורי

םישגהל חילצמ אוהו םילשוריב קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה ןרמ בשי הנש הרשע שש
."ברה זכרמ" תימלועה תיזכרמה הבישיה - "הלודג הבישי" םילשוריב דסיל -ומולח תא
קוק ברה לש ותנווכה יפ לע דחוימ לארשי ץרא ןונגסבו תירבעה הפשב ודמל הבישיב
ץראל דחוימה סחיה םג םיקסופו ס"שה לכב תולדגה דבלמ התוא דחיימ רשאכ ,ל"צז
העודיה ותשרד תא ברה אשנ הבישיה תחיתפ תעשב .תודהיה תבשחמלו לארשי
ךרוצל .ןויצ תביש לש םימיב תשרדנש תינחורה תינרותה הריציה ןינעב "ברה תאצרה"כ
ילודג לש הבישי ישאר תווצ וביבס ל"צז קוק ברה םיקה הבישיה ידימלת לודיגו ךוניח
עודיה ,ןייטשנרוב ןהכה א"ארגה ,ל"צז פ"לרח מ"ירגה םהיניב וטלבשכ ,האריו הרות
.דועו ריזנה ברה ,ל"צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ודיחי ונב ,ל"צז קירווטמ ןואגה יוניכב
הבישיל םיבר תוחוכ שידקהל קוק ברה חילצה ,רוביצ ינינעב םיבורמה ויתודרט ףא לע
םיאב ויה םילשורי ילודגו .רבד םש ויה םייתבשחמהו םייתכלהה וירועיש .וב השענלו
לע דמוע ברה היה הז רועישב .ןמז לכ תליחתב קוק ברה לש "החיתפ ירועיש" תא עומשל
ילבב ,הלוכ תכסמה תא םיפיקמה הדגאו הכלה רזשמ אוהשכ ,תכסמה לש ונינע רקיע
.תחא הביטח ללכל ,ימלשוריו

ץראל היתובישיו הפוריאמ ואבש םידימלתה יבושחל תבאוש ןבא תויהל הכפה הבישיה
זכרמ תבישי ישארמ תויהל היה דיתעש ,ל"צז ילארשי ש"רגה תא ריכזנ םהיניב .לארשי
.רודה ינדמל ילודגמ ,א"טילש ינושרג י"רגהו ,ברה

תישארה תונברה תמקה :הינשה ותמישמ תא םישגהל ברה ןרמ חילצה א"פרת תנשב
:זא לבוקמ היהש יוניכב וא לארשיל ישאר ברכ תונברה שארב דמוע אוהשכ לארשי ץראל
.לארשי ץראב םינברה שאר

לע תונוטלשה יפלכ הפיקת הבוגתב ןה ותוגיהנמ התלגתה לארשיל ישאר בר דיקפתב
םימיב ,לארשי ץראל תוריסמב םילועל עויסו הנגהב ןהו םידוהיב םיברע ושעש תוערפ
יברעמה לתוכה ןינעב ותודע דחוימב הרוכז .וז הילע לע רסא יטירבה ןוטלשה םהב
אלש עבק ברהשכ בורוזולא חצר תשרפב הפיקתה ותדמעו ותוליעפ ןכו ,שדקמה םוקמו
חבטה לע םלועל עידוהל חילצהש קוק ברה הז היה .לעמב היה ידוהי דיש רמול ןכתי
.ןוסאה לע תוסכל ידכ ,ץראהמ תרושקתה תא קתינ יטירבה טדנמהשכ ,ןורבחב ארונה
איצוהל הכז םילודג םיישיא םיצמאמבו ,היסור ידוהי ןעמל תופיסא שארב דמע אוה
.תיטייבוסה ץראהמ םיבר םינבר

הברה לעפ אוה .םימשבש םהיבאל לארשי בל ברקהל הפינעה ותוליעפב ברה ךישמה ןכ
ןושאר רדא ו"טל רוא ,ביבא-לתב ןורחאה ורוקיבבש ןייצל שי .בושיב תבשה ינינעב דאמ
רמ היריה שאר מ"מ עידוה ובו .תבשה ןעמל הלומעת שדוח תחיתפ לגרל היה ,ה"צרת
תיריע תטלחה לע םכל עידהולו וז יתבר םע תפסא ינפל ןאכ םואנל דאמ יל םיענ" :חקור
ונאשש ביבא-לת תודלותב הנושארה םעפה תאז .ביבא לת לש דבכנ חרזאל ביבא-לת
לפנ הזה לודגה דובכהש הרקמב אל הזו ,תינרותהו תיתדה תודהיה כ"בל הז דובכ םינתונ
הרצונש םרט ופיב דוע השודקה ותדובע ליחתה אוה .א"טילש ןואגה ונבר לש וקלחב
ןואגה ונבר תא ונרסמ םיריעצה הייח תא הליחתה רבכ ביבא-לתשכ קרו .ביבא-לת
ןיב ותוא תתל םיכוז ונא םיעבשה ולבוי ילגרל וישכע ,םילשוריב דאמ דבוכמה ומוקמל
(ה"צרת ,'ו-'ד תרבוח ןויצ ירעש ךותמ) ." ... ביבא-לת יחרזא
יבחר לכב יזכרמ יתד ערואמ היה אלש הלגמ םימי םתואמ םיכמסמו תונותיעה תקידב
,ץראה יבחר לכב תובישי תחיתפב םאנו עיפוה אוה .קלח ברה וב לטנ אלש לארשי ץרא
שיא ןוזחהש תמסרופמה הנומתה םש] קרב ינבב קודרבהנ תבישיל דוסי ןבא תחנה ומכ
אוה ,תוערפה רחאל םילשוריל ןורבח תבישי תרבעה תעשב ,[ברה לש ומואנ ןמזב דמוע
.םילשוריב םייח-ץע תבישי אישנכ שמיש

,ישארה ברה :המרה הרשמל רחבנ רשאכ םג ,ולש הוונעה לדוג לע דיעמה ןיינעמ טרפ
אוהו "שדוקה תמדא לע שודק םעל דבע קוק ברה" :ולש םיבתכמה ריינ שארב סיפדה
."קחצי םהרבא ןטקה ינא" :םתוח היה

חסינ ברה ,יוד סרע לע בכש רבכשכ .םינורחאה ויעגרל דע שדוקה תדובעב ךישמה ברה
ןישודיקה ירדס לש יוניש לכל הפירח תודגנתה עיבמ אוה וב תירבה תוצרא ינברל בתכמ
.םימרופיר םינבר ידי לע עצוהש יפכ ןיאושינהו

ותטימ ביבסמשכ ,המחה תעיקש תארקל לולא 'ג םויב "דחא"ב האצי הרוהטה ותמשנ
תעשב "םיקולא אוה 'ה" וקעזו וארקש הבישיה ידימלת לכ ורדחל ץוחמו םילשורי ילודג
(ביכראב אוצמל ןתינ םינורחאה וימימ רואית) המשנה תאיצי

לע "ראפ שבח" ,ל"זח תודגא לע ה"יא ןיע" :םיאבה םירפסה תא ריכזנ םיברה ויבתכ ןיב
ת"ושה ירפס ,הריכמה רתיהו הטימש תוכלה לע "ץראה תבש" ,םתכלהכ ןיליפת תחנה
לע) "ןהכ תעד" (ץראב תויולתה תווצמ לע רקיעב) "ןהכ טפשמ" (הכלהב תובושתו תולאש)
תוטיש - "הרורב הכלה" ס"שה לע לודג רוביח ("רזעה ןבא" לע) "ןהכ תרזע" ("העד הרוי"
רבכ םיאור וב "היאר תלוע " רודיסה לע לודג שוריפ ,דומלתב םהיתורוקמו םיקסופה
."תורוא"ו ,"רהוט יליפרע" "ןאצה יבקע " תורבוחב םג ומכ תדחוימה ותוגה ךרדב םיוק
רסומ" ,"לארשי תורוא" ,"הרותה תורוא" ,"הלואגה ןוזח" :וירפס ואצי ותריטפ ירחא
("ריזנה" ןהכה דוד יבר ודימלת ךרעש) "שדוקה תורוא" ,"הבושתה תורוא" ,"ךיבא
.וספדנ אל ןיידע ויבתכמ םיבר יכ ןייצנ .ה"יארה תורגא"ו