ברה זכרמ תבישי
Yeshivat Mercaz HaRav


ןייטשרוב ןורהא םהרבא ברה
גירווטמ ברה


ד"סב

ד"באג היהש ל"צז לטנמולב ןהכה עשוהי 'ר ויבאל ,ז"כרת תנשב (אטיל) ץינמקב דלונ
טעמכ דמלש הפוקת התיה ותוריעצבו ,הלודג הדמתהב דמל אוה ותודלימ .םשד
ותוא השע ןאדיקב דחא רלדנסש אתוחידבב רפסמ היה אוה .הממיב תועש םירשע
,ררועתמ ןואגה היה הדובעה לוקמו ,ותכאלמל םיכשמ היה רלדנסה יכ ,ןדקשו ןדמל
םיכשמ רלדנסה היה ,ברעו םר לוקב דמול היהש ןויכ .דומלל שרדמה תיבל םיכשמו
אליממ .ןואגה לש ודומיל לוק עומשל ןמז ול ראשיו ותכאלמ םייסל ידכ רתוי םדקומ
ויה רלדנסה םגו ןואגה םג ,םהינשש דע רבדה ךשמנ ןכו ,רתוי םדקומ םיכשה ןואגה םג
.ותכאלמל הזו ודומילל הז ,הלילה יצחב םימיכשמ

ברכ לבקתנ עבראו םירשע ליגב .הקדובאלס תבישיב מ"רכ לבקתנ הרשע הנומש ליגב
לעש ,גירווטב ברכ לבקתנש דע תורייע רפסמ דועב תונברב שמיש םשמ .ןאיבוטיצב
לבס לבסו םוקמל םוקממ הלג הנושארה םלועה תמחלמ ימיב .םלועה לכב עדונ המש
- םירצונ ידי לע םימעפ רפסמ ולצנ וייחו ,תומה ןיבו וניב עשפכ היה םימעפ המכ .בר
ותליהקל רזח םלועה תמחלמ םויס רחאל .אפור תשא ידי לע םעפו ,רמוכ ידי לע םעפ
.גירווטב

הבישי שאר תויהל ל"צז קוק ברה ןרמ ידי לע הנמתנו לארשי ץראל הלע ד"פרת תנשב
בל ןובאדל ."ןמזה ינואג ראפ"כ גירווטמ ברה תא רידגה ל"צז ברה ןרמ .ברה זכרמב
.ו"פרתב הלעמ לש ד"יבל ארקנו ,הז דיקפתב םיבר םימי שמיש אל ,לכ

.ת"וש תצקו וישודיחמ תצקמ ללוכש "ןורהא רנ" רפס רואל אצי ,ותריטפ רחאל

ותמכח דצב ,ותונידעו תעדה תויקנ ,תוימורתה ויתודמב עדונ היה ותונואג דבלמ
.םלועה ינינעב הלודגה

ןתנ םולש ןואגה ברה וימי ףוס דע .םהלש חותינה ךרדבו תוריהבב םיעדונ ויה וירועיש
לעו תונואגה לע דמועו ,הבישיב ויפמ עמשש םישודיחה תא ריכזמ היה ל"צז קוק ןנער
.םהב אוצמל רשפאש הלודגה תוקיתמה

שדחמ אציש ןורהא רנ רפסב אוצמל רשפא ל"צז גירווטמ ןואגה לע םיפסונ םיטרפ
.הבישיה ךרד תונקל ןתינו